Пополнете ја формата во прилог и наш вработен набрзо ќе ве контактира за детали околу потпишување на документи за основање на фирмата.

Задолжителни полиња се само полињата означени со * (ѕвезда).

Изберете вид на компанија. Доколку сеуште не сте се одлучиле за видот на компанија. Оставете го ова поле празно и дозволете ние да ви помогнеме во изборот на вид на компанија врз основа на Вашиот бизнис план.
Внесете улица број, Општина/ Град
Внесете име и презиме на основачи/ сопственици на компанијата
Изберете дали сакате основачкиот влог на друштвото да го внесете во пари или предмети на кои ќе се изврши проценка од овластен проценител. Минимални оснивачки влогови за (ДОО, ДООЕЛ е 5.000 евра), (ТП – нема основачки влог) …
Изберете дали сакате основната главнина да ја внесете со самата регистрација или во рок од една година од регистрацијата
Изберете вид на дејност на работа на новата компанија
Овој e-mail ќе се регистрира во Централниот регистар и ќе биде e-mail кој ќе се користи за пристап до Управа за јавни приходи и други државни органи
Пријавување до 3 вработени во рамките на основање на компанијата. За поголем број на вработени, во договор со клиентот.
Доколку сакате може да Ви нарачаме печати и истите да ги подигнете од нашите канцеларии со Решението за новооснованата компанија
Со поднесување на оваа форма, изјавувам дека се согласувам novafirma.mk и Глобал Гроуп Консалтинг ДОО Скопје да ги користат моите лични податоци внесени во формата за намената за која ги доставувам истите, односно за регистрација на компанија во Централниот регистар и во други надлежни институции во Република Македонија.